Aftellen naar het HIB: deel 3

In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het Investeringsbesluit aan de beurt. Op 3 september 2019 zou de Herijking Investeringsbesluit vrijgegeven worden voor inspraak. Dit is inmiddels al twee keer uitgesteld. Het HIB is overigens al sinds juni 2019 ambtelijk vastgesteld. Het lijkt erop dat de gemeente liever niet heeft dat bewoners inzage hebben in het HIB?

“Buurtbewoners weten altijd meer over hun buurt dan de zogenaamde experts.”
  • STELLING : Dat de collectieve intelligentie van de buurt beter kan worden benut.
    1. Bewoners, zelfbouwers en bedrijven hebben 10 jaar ervaring met Investeringsbesluit (2007) en Bestemmingsplan (2009) en alle toegestane afwijkingen daarvan. Deze kennis en ervaring zou ingezet kunnen worden bij de vraag hoe een Investerings­besluit c.q. de bijbehorende regelgeving ‘herijkt’ zou moeten worden.
    2. Bewoners, zelfbouwers en bedrijven hebben zelf initiatieven opgestart om ‘samen te bouwen aan de buurt’. Dit levert sociale cohesie op – en groen – en participatie op een manier waarvan de buurt denkt dat er méér van moet komen in plaats van minder.
    3. Bewoners, zelfbouwers en bedrijven hebben samen een Buurtvisie gemaakt. Deze Buurtvisie is op 14 mei 2018 aangeboden aan de gemeente. Kern van de Buurtvisie is dat de meest betekenisvolle participatie van onderop begint en een aanvulling kan zijn op een gemeentelijk beleid dat per definitie van bovenaf wordt opgelegd. De gemeente is hier op geen enkel moment op teruggekomen en lijkt niet erg te zitten wachten op dergelijke initiatieven. De betrokken ambtenaren hebben dit ook in mondelinge gesprekken met zoveel woorden gezegd.
    4. Bewoners, zelfbouwers en bedrijven hebben meermaals ervoor gepleit om inzage te geven in de financiële onderbouwing van het Investeringsbesluit. Het is niet verbazend dat ook hier op geen enkele manier op wordt gereageerd.

VOORSTEL : om in overleg met bewoners een aantal concrete pilots te starten om hier anders mee om te gaan. Immers: je kunt op korte termijn de vraag om participatie afwimpelen en denken dat je ervan af bent, maar wij, de burgers van Buiksloterham, laten ons niet afschepen. Wij houden van ons gebied, wij weten hoe de straten heten en we zullen blijven vertellen wat we zien dat er gebeurt. Ons pleidooi zal steeds terugkomen, en elke keer een beetje luider.

John Zondag is als buurtbewoner, architect, conceptontwikkelaar en als stadsontwerper zeer goed ingevoerd in de bestaande regelgeving – en de afwijkingen daarvan. Samen met andere betrokken buurtgenoten willen we onze stem laten horen. We doen dat onder anderen door op deze site dagelijks een aantal vragen te stellen over het nieuwe HIB. Zodra het HIB er is zullen we de gebundelde documenten aanbieden aan de leden van de gemeenteraad – die immers moeten goedkeuren dat het oude Investeringsbesluit wordt herijkt.