Aftellen naar het HIB: deel 2

In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het Investeringsbesluit aan de beurt. Op 3 september 2019 zou de Herijking Investeringsbesluit vrijgegeven worden voor inspraak. Dit is inmiddels al twee keer uitgesteld. Het HIB is overigens al sinds juni 2019 ambtelijk vastgesteld. Het lijkt erop dat de gemeente liever niet heeft dat bewoners inzage hebben in het HIB?
John Zondag is als buurtbewoner, architect, conceptontwikkelaar en als rondleider zeer goed ingevoerd in de bestaande regelgeving – en de afwijkingen daarvan. Samen met andere betrokken buurtgenoten willen we onze stem laten horen. We doen dat onder anderen door op deze site dagelijks een vraag te stellen over het nieuwe HIB. Zodra het HIB er is zullen we de gebundelde documenten aanbieden aan de leden van de gemeenteraad – die immers moeten goedkeuren dat het oude Investeringsbesluit wordt herijkt.

Het nieuwe HIB: de in het gebied aanwezige partijen stellen vragen
 • STELLING 3: Dat in een nieuwe Investeringsnota wordt erkend dat de gemeente tot dusverre alleen echte invloed heeft gehad op 30% van de kavels, en dat dit anders moet.

Op 70% van de kavels is het Het Wilde Westen. Er zijn in het bestaande bestemmingsplan slechts 3 beperkingen: maximum m2 vloeroppervlak, maximum hoogte 30m en maximum % woningbouw (om het werken te beschermen). En daarbij:

 1. dat alle 3 beperkingen stelselmatig aan de kant worden geschoven met Koers 2025 als Bezem-voor-alles.
  1. Dat er binnen de wettelijke marges van het bestemmingsplan op een oneigenlijke manier FSI’s van 5-8 worden gerealiseerd, zonder dat de gemeente daar tegen optreedt.
  1. dat er wordt geschermd met de mogelijkheid om circulaire maatregelen/ groene prestaties als voorwaarde te stellen voor het wijzigen van het bestemmingsplan is een fopspeen-argument. Dit is in de afgelopen 10 jaar niet gebeurd.
  1. In de praktijk wordt door ontwikkelaars grif gebruik gemaakt van de gemeentelijke circulaire ambities – als marketing-instrument.
  1. Dat er in de gebouwen die de afgelopen 10 jaar zijn gerealiseerd duidelijk wordt dat er op particuliere kavels het groen structureel ontbreekt.

VOORSTEL: dat er duidelijker wordt gemaakt hoe er in het bestemmingsplan eisen voor het gehele gebied worden vastgelegd. Waarmee het goede wordt opgelegd (verplichting om op alle kavels echt groen te maken in plaats van alleen op de renderings) en we beschermd worden tegen het kwaad (ongebreidelde verdichting met urban heat islands als resultaat).


 • STELLING 4: Dat er de afgelopen 10 jaar een gapend gat is ontstaan tussen enerzijds torenhoge circulaire ambities en anderzijds een totaal gebrek aan contrôle op private kavels.

Dat er duidelijkheid komt voor bestaande partijen in het gebied waar je van uit mag gaan – op dit moment is mag je ervan uit gaan dat de drie regels die er zijn alle drie van tafel worden geveegd als een ontwikkelaar met zijn vingers knipt.

VOORSTEL: dat het wettelijke kader (bestemmingsplan) wordt verbeterd in plaats van nog verder wordt opgerekt c.q. uitgehold.


 • STELLING 5 : Dat het niet helpt dat zoveel onzeker is.

Het gevoel dat de gemeente zoveel onzekerheden bewust laat bestaan draagt niet bij aan een sfeer van vertrouwen.