Aftellen naar het HIB: deel 1

In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het Investeringsbesluit aan de beurt. Op 3 september 2019 zou de Herijking Investeringsbesluit vrijgegeven worden voor inspraak. Dit is inmiddels al twee keer uitgesteld. Het HIB is overigens al sinds juni 2019 ambtelijk vastgesteld. Het lijkt erop dat de gemeente liever niet heeft dat bewoners inzage hebben in het HIB?

Over de Herijking Investeringsbesluit (HIB): “De in het gebied aanwezige partijen hebben veel vragen”

  • VRAAG 1 : Waarom wordt er niet gesproken over de inhoud van het oorsponkelijke Investeringsbesluit?

Bij een ‘herijking’ zou je het bestaande als startpunt moeten nemen. In de dis­cus­sies over het nieuwe plan heeft de gemeente hier op geen enkel moment aan gerefereerd. Het lijkt wel alsof dat wat er in staat nu niet meer goed uitkomt. Dat snappen we misschien wel, maar wij zijn hier komen wonen op basis van een geschetst toekomstbeeld van een gemengd woon-werkgebied met 50% wonen en 50% werken. Als dat nu wordt ontkend en vervangen door een plan met 70% wonen en 30% werken, waarbij het werken bovendien in de praktijk is gereduceerd tot werken-aan-huis (laptops aan de keukentafel) dan is dat echt iets anders.

Dat dat niet wordt benoemd / wordt weggemoffeld is een kwalijke zaak.

VOORSTEL: dat een evaluatie met de burgers plaatsvindt over wat er goed en slecht is gewaardeerd de afgelopen 10 jaar.


  • Vaststelling 1 – Dat de gemeente bij de Herijking van het Investeringsbesluit ervoor had kunnen kiezen om participatie in te zetten om de bestaande toetsingskaders te verbeteren.

We vinden dit een gemiste kans. Omdat zowel de oude als de nieuwe bewoners zich bovengemiddeld betrokken voelen bij de ontwikkeling van de wijk. Het betreft bovendien een bestaand stedelijk gebied dat geleidelijk aan getransformeerd wordt. Dat zou een principiële grondhouding moeten zijn: dat je dan automatisch in gesprek gaat en zoekt naar oplossingen die voor iedereen een verbetering inhouden. Dat is misschien lastig op abstract wijkniveau maar wel voorstelbaar op blokniveau. Er zijn ook op allerlei manieren voorstellen gestaan maar dit lijkt door de ambtelijke leiding consequent te zijn afgewezen.

VOORSTEL: dat de politiek alsnog opdracht geeft voor een pro-actieve vorm van participatie op kavelniveau. Concreet: kavel 6-17, kavels Ceuvel en kavels tussen Ceuvel en afvalbedrijf.

John Zondag is als buurtbewoner, architect, conceptontwikkelaar en als stadsontwerper zeer goed ingevoerd in de bestaande regelgeving – en de afwijkingen daarvan. Samen met andere betrokken buurtgenoten willen we onze stem laten horen. We doen dat onder anderen door op deze site dagelijks een vraag te stellen over het nieuwe HIB. Zodra het HIB er is zullen we de gebundelde documenten aanbieden aan de leden van de gemeenteraad – die immers moeten goedkeuren dat het oude Investeringsbesluit wordt herijkt.

“De gemeenteraad moet het HIB goedkeuren en moet goed worden geïnformeerd.”