Over participatie

De gemeente Amsterdam heeft sinds de laatste verkiezingen een college van Groen Links, D66, PvdA en SP. Een van de punten waarmee het college zich wil onderscheiden is de wens om te komen tot een betere participatie. Er is zelfs een speciale wethouder voor: Rutger Groot Wassink (GL) is wethouder van o.a. Democratisering. Deze stuurde de gemeenteraad een Beleidsbrief Democratisering.

In de Buiksloterham ervaren we weinig van de mooie woorden die in de brief gesproken worden. Er lijkt een groot gat te bestaan tussen politieke idealen en de manier waarop die door ambtenaren in de dagelijkse praktijk worden toegepast. Daarover vertellen we in een ander bericht. Eerst de beleidsbrief.

Een paar citaten uit de brief:

“Aan ons de schone taak om de representatieve democratie kracht bij te zetten, onze uitvoeringskracht te vergroten en samen te bouwen aan nieuwe, stevige fundamenten voor veel meer eigenaarschap en zeggenschap in buurten, inclusieve participatie en een gezond groeiklimaat voor maatschappelijk initiatief.” Wie wil dat niet.

Participatie, cocreatie of challenging:

“Democratisering doen we niet op alle onderwerpen tegelijk en nooit op alle onderwerpen op dezelfde manier. We maken als college meer dan ooit de afweging welke manier van participatie, cocreatie of challenging mogelijk is om samen met Amsterdammers het best denkbare besluit voor Amsterdam en de buurten daarbinnen te nemen. We staan voor logisch, betrouwbaar en behoorlijk bestuur dat zijn verantwoordelijkheid draagt.”

Cocreatie in de buurten:

“We denken dat het belangrijk is dat de drempel om elkaar en ons te ontmoeten omlaag kan en moet. Daarom willen we zichtbaar aan beleid, projecten, buurten en straten werken op de locaties waar Amsterdammers niet om ons heen kunnen. We zijn daar waar het gebeurt, waar we nodig zijn en waar we willen en kunnen zijn. We gaan er op af, we zijn in gesprek en we gaan samen de nieuwe praktijk maken. Dat betekent dat er in de buurten fysieke plekken moeten worden gecreëerd waar mensen samen kunnen komen, die we gemeenschappelijk vorm geven, waar we samen kunnen werken, coöperaties kunnen oprichten, en zelf allerhande diensten met en voor de buurtbewoners organiseren.

Cocreatie kan niet alleen.

Wij zijn van mening dat ondernemingen en ontwikkelaars met initiatieven in de leefomgeving eveneens de verantwoordelijkheid hebben op deze manier met betrokkenen en belanghebbende samen te werken. Er zijn tal van voorbeelden in Europa waarin maatschappelijk vastgoed of – zoals ze het in Napels noemen ‘bevrijde ruimtes’-fungeert als katalysator voor het gezamenlijk in eigen hand nemen van de vormgeving van een betere toekomst. Offline, online, mobiel, niet mobiel, tijdelijk en niet tijdelijk. In alle varianten gaan we investeren. Een mobiele unit en plekken in Nieuw-West en Zuidoost staan als eerste op de agenda.

Radicale transparantie

Pagina X: “We willen ook beter inzichtelijk maken wat er in de stad gebeurt, waar door de gemeente aan wordt gewerkt en welke resultaten geboekt worden. Radicale transparantie, op feiten gebaseerd, ook als het niet goed gaat. We willen verkennen of meer en andere informatie leidt tot meer betrokkenheid.”

Buurtbudgetten

We zetten de experimenten met buurtbegroten voort.

Buurtrechten

Een belangrijk instrument dat kan helpen bij het vergroten van de zeggenschap van Amsterdammers is het invoeren van buurtrechten[1]. In Amsterdam is op allerlei plekken in de stad ervaring met het overnemen van gebouwen, taken en planprocessen. In de praktijk blijken goede ervaringen sterk afhankelijk te zijn van onder meer regelgeving, de ambitie van bestuurders en responsiviteit van ambtenaren, maar nadrukkelijk ook de financiële randvoorwaarden. Die randvoorwaarden willen we structureel verbeteren door in 2019 flink te experimenteren met allerhande vormen van directe(re) democratie waarin (buurt)bewoners gezamenlijk een product, activiteit of dienst uitvoeren en/of beheren en besluiten hoe zij de energietransitie, de huisvesting, de armoedebestrijding, de creatie van zinvolle banen, het opzetten van sociale ondernemingen, de opvang van vluchtelingen en de omgang met elkaar beter kunnen en willen inrichten.

Versterking participatie :

“We stellen vast dat we aan de voorkant van besluiten goed kijken naar recht-matigheid en doelmatigheid maar onvoldoende nadenken over de wijze waarop we meer maatschap­pelijke betrokkenheid kunnen organiseren door verleggen van eigenaarschap en zeggen­schap dankzij participatie. Daardoor komen we vaak in de situatie dat we achteraf moeten herstellen wat vooraf ook opgehaald had kunnen worden. Dit kost tijd en energie en we denken dat het verstandig is om de focus te verleggen en een stap te zetten van reparatie naar preparatie.”


[1] 6 https://wwwisabewoners.n1/ Het landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners (LSA) pleit voor een pakket van zes buurtrechten: Recht op gebouwen en openbare ruimte, Recht om uit te dagen, Recht op buurtplanning, Open overheid, Toegang tot geld en Zelfgekozen ondersteuning.